APROFITAMENT FORESTAL

SALA FORESTAL SL realitza els treballs d’aprofitament forestal segons els Plans Tècnics de Gestió o mitjançant les autoritzacions administratives corresponents a Catalunya, amb personal propi d’acreditada experiència forestal tant a nivell professional com de seguretat en el treball.

La gran cartera de proveïdors que tenim ens permet maximitzar l’aprofitament de les nostres explotacions forestals a Catalunya i especialment a Girona, optimitzant els productes forestals per a cadascuna de les aplicacions industrials dels nostres clients. Compatibilitzant la qualitat a l’execució forestal amb els criteris de sostenibilitat mediambiental, i augmentant així, la valorització econòmica dels productes forestals.